Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie MV GROUP įmonių grupei priklausančių įmonių vykdomą asmens duomenų tvarkymą – kaip jos renka, tvarko, saugo asmens duomenis. Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame savo klientų ir kitų duomenų subjektų (toliau – duomenų subjektai) privatumą ir saugome asmens duomenis.

MV GROUP įmonių grupę sudaro UAB „MV Group Distribution LT“, AB „MV GROUP Production“, UAB „MV GROUP Asset Management“, UAB „MV GROUP“, UAB „MV GROUP Logistics“ ir kitos įmonės (informacija apie visas grupės įmones pateikiama www.mvgroup.eu/kontaktai), toliau visos MV GROUP įmonės kartu vadinamos MV GROUP įmonių grupe, o kiekviena atskirai – Bendrove arba duomenų valdytoju.

Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra MV GROUP įmonių grupės įmonė, kuriai pateikėte savo asmens duomenis dėl jus siejančių sutartinių santykių arba kurios paslaugomis Jūs (arba juridinis asmuo, kurio atstovas esate) ketinate naudotis ar naudojatės ir (arba) kuri nustato asmens duomenų tvarkymo tikslą ir būdus.

1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos ir teisiniai pagrindai

1.1. Sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas, apskaitos reikalavimų vykdymas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijos
Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b)), teisės aktų reikalavimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (c))Sutarčių su klientais (fiziniais ir juridiniais asmenimis) sudarymas ir vykdymas: kliento, jo darbuotojo ar atstovo vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas ir (arba) telefono numeris, gimimo data arba asmens kodas, pageidavimai, susiję su paslaugų teikimu. Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu papildomai gali būti tvarkomi ir kiti asmens duomenys. Kliento asmens duomenų kategorijos, kurios tvarkomos konkrečiu atveju, priklauso nuo sutarties, kuri sudaroma ir vykdoma, pobūdžio. Bet kokiu atveju tvarkoma tik tiek asmens duomenų, kiek jų reikalinga tam, kad būtų įvykdyta sutartis arba tinkamai laikomasi teisės aktų reikalavimų.Apskaitos reikalavimų vykdymas: išrašant sąskaitas tvarkomi asmens duomenys – vardas, pavardė, adresas ir kiti duomenys, jeigu to pageidauja klientas. Administruojant gautas sąskaitas tvarkomi tie asmens duomenys, kuriuos privaloma pateikti pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus.

1.2. Tiesioginė rinkodara ir dalyvavimas lojalumo programose

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijos
Sutikimas (BDAR 6 str. 1 (a))
arba
Teisėti interesai (BDAR 6 str. 1 (f)) (jeigu yra elektroninių ryšių įstatatyme numatytos sąlygos)
Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kiti duomenys. Taip pat tvarkoma informacija apie klientų įsigytas prekes, informacija apie pirkimo ir pristatymo laiką, pirkimo sumą, būdą, pirkimo dažnumą, kai tiesioginės rinkodaros turinio informacija teikiama lojalumo programos dalyviams arba kai asmuo sutinka gauti informaciją apie pasiūlymus, skirtus lojalumo programų dalyviams. Išsami informacija apie tvarkomų asmens duomenų kategorijas pateikiama Bottlery Privatumo politikoje (www.bottlery.eu), Nespresso Privatumo politikoje (www.nespresso.eu).

Jeigu Jūs sutikote gauti pasiūlymus ir naujienas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose bei laimėti prizus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt. Pasiūlymus ir informaciją mes teikiame Jūsų pasirinktais būdais: pvz., el. paštu, SMS žinutėmis.

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti pasiūlymų ir naujienų.

1.3. Akcininkų, naudos gavėjų, valdymo organų, kitų organų ir jų narių asmens duomenų tvarkymas vidaus administravimo ir teisinių pareigų vykdymo tikslais

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijos
Teisės aktų reikalavimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (c))Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas ir kiti asmens duomenys, kuriuos tvarkyti reikalaujama teisės aktuose.Vykdant pareigas, susijusias su informacijos apie galutinius naudos gavėjus teikimu VĮ Registrų centras JANGIS posistemyje tvarkomi šie akcininkų, bendrovės vadovo asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas. Taip pat šiuo atveju tvarkomi šie galutinių naudos gavėjų asmens duomenys: valstybės pavadinimas, rezidavimo valstybės (valstybių) mokesčių tikslais pavadinimas (pavadinimai), naudos gavėjo nuosavybės ir (ar) kontrolės teisės ir jų apimtis. Netiesioginio naudos gavėjo atveju tvarkomi visų juridinių asmenų, per kuriuos kontroliuojamas juridinis asmuo, duomenys: pavadinimas, juridinio asmens kodas, teisinė forma, buveinė, turimos nuosavybės teisės bei jų apimtis.

Į teisines pareigas, susijusias su Bendrovės valdymo ir kitais organais įeina jų suformavimas, jų veiklos organizavimas, Bendrovės valdymo organų ir jų narių duomenų pateikimas viešiesiems registrams ir registravimas, kitų teisinių reikalavimų vykdymas.

1.4. Elektroninės prekybos vykdymas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijos
Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b))Vardas, pavardė, el. pašto adresas, mobilaus telefono nr., pristatymo adresas, prekes atsiimančio asmens parašas, pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija. Išsami informacija apie tvarkomų asmens duomenų kategorijas pateikiama Bottlery Privatumo politikoje (www.bottlery.eu), Nespresso Privatumo politikoje (www.nespresso.eu).

Jeigu Jūs sutikote gauti pasiūlymus ir naujienas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose bei laimėti prizus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt. Pasiūlymus ir informaciją mes teikiame Jūsų pasirinktais būdais: pvz., el. paštu, SMS žinutėmis.
Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti pasiūlymų ir naujienų.

1.5. Vaizdo stebėjimas siekiant apsaugoti turtą

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijos
Teisėtas interesas apsaugoti turtą (BDAR 6 str. 1 (f))Vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti į vaizdo stebėjimo lauką patenkantys asmenys

1.6. Užklausų ir skundų nagrinėjimas ir vykdymas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijos
Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b)), teisės aktų reikalavimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (c))Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita užklausoje pateikiama informacija; kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos.

1.7. Renginių įamžinimas nuotraukose ir vaizdo įrašuose

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijos
Sutikimas (BDAR 6 str. 1 (a)), sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b)) arba teisėti interesai skleisti informaciją apie įmonės veiklą (BDAR 6 str. 1 (f))Nuotraukos, vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti MV GROUP įmonių grupės organizuojamuose renginiuose dalyvaujantys asmenys

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami skleisti informaciją apie savo įmonės veiklą, suteikti jums galimybę dalyvauti mūsų renginiuose ir naudotis rezultatais arba produkcija.
Asmens duomenis tvarkome, kai mūsų parduotuvėse ar kitose vietose dalyvaujate renginiuose ar kitokioje veikloje. Norėdami išvengti galimybės būti nufotografuotiems ar nufilmuotiems, MV GROUP įmonių grupės organizuojamų renginių dalyviai gali juose nedalyvauti arba kitaip aiškiai išreikšti nesutikimą.

1.8. Renginių organizavimas ir administravimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijos
Sutikimas (BDAR 6 str. 1 (a)), sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b)), teisės aktų reikalavimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (c)) arba teisėti interesai (BDAR 6 str. 1 (f))Dalyvių asmens duomenys, kiek tai būtina atsižvelgiant į tikslą ir teisės aktų reikalavimus, nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti renginių dalyviai

1.9. Žaidimų, konkursų, akcijų organizavimas ir administravimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijos
Sutikimas (BDAR 6 str. 1 (a)), sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b)), teisės aktų reikalavimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (c)) arba teisėti interesai (BDAR 6 str. 1 (f))Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, soc. tinklų paskyros pavadinimas, soc. tinklų paskyros duomenys, amžius, kiti dalyvių asmens duomenys, kiek tai būtina atsižvelgiant į tikslą ir teisės aktų reikalavimus.

Organizuojant ir administruojant žaidimus, akcijas, tvarkomi dalyvių asmens duomenys. Vykdydami apskaitos reikalavimus asmens duomenis prašome pateikti prizų atsiėmimą patvirtinančiuose dokumentuose. Kilus poreikiui, žaidimų dalyvių asmens duomenis tvarkysime interesų gynimo teisme ar kitose institucijose tikslu.

1.10. Atrankos į darbo vietą (-as) ar į praktikantus vykdymas ir kandidatūros vertinimas, kandidatų į darbuotojus (praktikantus) duomenų bazės administravimas ir darbo pasiūlymų teikimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijos
Sutikimas (BDAR 6 str. 1 (a))Vardas, pavardė, gimimo data, duomenys apie gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį, išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą, kompetencijas, kita informacija, kurią kandidatas į darbuotojus pateikia savo gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške (jei jis pateikiamas) ar kituose kandidatavimo į darbuotojus (praktikantus) dokumentuose, darbdavių atsiliepimai apie kandidatą į darbuotojus (praktikantus), rekomendacijos: asmuo, kuris pateikia atsiliepimą ar rekomendaciją, jo kontaktiniai duomenys, atsliepimo ar rekomendacijos turinys, vertinimo informacija, kita informacija, kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią darbo poziciją ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

Kandidatų į darbuotojus (praktikantus) asmens duomenis gauname iš paties kandidato į darbuotojus (praktikantus) arba iš įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų.

1.11. Įsiskolinimų išieškojimas kai nevykdomi įsipareigojimai

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijos
Duomenų valdytojo teisėti interesai atgauti skolas (BDAR 6 str. 1 (f))Skolininkų, juridinių asmenų atstovų asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas.

1.12. Žinomumo skatinimas socialiniuose tinkluose

Informaciją, kurią pateiksite MV GROUP įmonių grupės ar jai priklausančios Bendrovės Facebook ar Linkedin paskyroje (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius šias paskyras Facebook ar Linkedin tinkluose kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas, todėl rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus. Administruodama paskyrą MV GROUP įmonių grupė ar jai priklausanti Bendrovė parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgiant į tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo, skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas suteikdamas galimybę sukurti paskyrą gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus nustatymus ir taip mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas.

Paprastai socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su MV GROUP įmonių grupė ar jai priklausančia Bendrove socialiniame tinkle, apsilankant paskyroje socialiniame tinkle ar stebint įrašus jame Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo mūsų pasirinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

LinkedIn privatumo politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook privatumo politika: https://www.facebook.com/privacy/policy

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijos
Teisėti interesai skatinti žinomumą (BDAR 6 str. 1 (f)), sutikimas (BDAR 6 str. 1 (a))Pranešimai, „Like“, „Follow“, kita profiliuose socialiniuose tinkluose pateikiama informacija.

1.13. Slapukų naudojimas

Slapukai – tai maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapukai naudojami tam, kad svetainė veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau.

Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama tinklalapio Slapukų politikoje.

1.14. Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais

MV GROUP įmonių grupei priklausančios įmonės gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, kurie nurodyti atitinkamos MV GROUP įmonių grupei priklausančios Bendrovės tinklalapyje pateiktoje Privatumo politikoje.

Taip pat kiekvienu konkrečiu tikslu MV GROUP įmonių grupei priklausanti Bendrovė gali tvarkyti kitokias asmens duomenų kategorijas nei nurodyta šioje privatumo politikoje. Tokiu atveju pirmenybė teikiama atitinkamos MV GROUP įmonių grupei priklausančios Bendrovės privatumo politikoje pateikiamai informacijai.

2. Iš kur gauname asmens duomenis ir kokiais atvejais Jūsų asmens duomenis perduodame?

Daugeliu atveju asmens duomenys pateikiami tiesiogiai paties duomenų subjekto. Kai kuriais atvejais asmens duomenis galime gauti iš trečiųjų asmenų – įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų.

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, jei tokia pareiga numatyta teisės aktuose. Mes perduodame jūsų asmens duomenis, gavę jų prašymą arba siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Asmens duomenų perdavimas tiesioginės rinkodaros, elektroninės prekybos ir dalyvavimo lojalumo programose tikslu

Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad įgyvendintume atitinkamus tikslus, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:

Asmens duomenų perdavimas atrankos į darbo vietą (-as) vykdymo ir kandidatūros vertinimo, kandidatų į darbuotojus duomenų bazės administravimo ir darbo pasiūlymų teikimo tikslais

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kai tai yra būtina nustatytam tikslui, dėl kurio tvarkome asmens duomenis, įgyvendinti. Tai gali būti tretieji asmenys, kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas (duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan.).

Kai Bendrovė tvarko asmens duomenis atrankos į darbo vietą (-as) ar į praktikantus tikslu, Bendrovė taip pat gali kandidatų į darbuotojus ar praktikantus asmens duomenis perduoti kitoms įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė, įmonėms, jeigu jos dalyvauja vadovaujančių darbuotojų ar praktikantų kandidatūrų vertinimo procesuose. Kai Bendrovė tvarko asmens duomenis administravimo kandidatų duomenų bazėje tikslu, Bendrovė gali perduoti kandidato į darbuotojus ar praktikantus asmens duomenis kitoms įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė, įmonėms, jeigu atitinkamo asmens kandidatūra gali būti tinkama darbo vietai šiose bendrovėse užimti ar praktikai šiose bendrovėse atlikti.

Jeigu asmens duomenys teikiami vykdant atranką į darbo vietą (-as) užsienyje (kitose ES priklausančiose šalyse) esančiose įmonėse arba juos administruojant kandidatų į darbuotojus užsienyje esančiose įmonėse duomenų bazėje, jie gali būti perduodami užsienyje esančioms įmonėms, kurios ieško darbuotojo (-ų) į darbo vietą (-as).

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribose. Vis dėlto, duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, kai toks perdavimas yra būtinas sutarčių sudarymui ir vykdymui, tinkamam paslaugų teikimui. Tokiu atveju imamasi veiksmų užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų būtų tinkamai vykdomas ir duomenų subjektų teisės į privatumą būtų maksimaliai apsaugotos. Perduodant asmens duomenis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų vadovaujamasi BDAR V skyriaus reikalavimais.

3. Kokias teises turi duomenų subjektas ir kaip jas gali įgyvendinti?

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Informacija apie šių teisių įgyvendinimo tvarką teikiama Jūsų asmens duomenų valdytojo el. pašto adresu:

Duomenų valdytojasEl. pašto adresas
UAB „MV Group Distribution“
AB “MV GROUP Production”, Įmonių grupė “ALITA”, AB, UAB “MV GROUP Asset Management”, UAB “MV GROUP”
UAB “MV GROUP Logistics”

4. Kaip ilgai saugome asmens duomenis?

Mes saugome asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose numatytas ilgesnis saugojimo terminas. Asmens duomenys gali būti gali saugomi ilgiau nei nurodyta, jeigu tai numatyta teisės aktuose arba kai to reikia tam, kad bendrovė apsigintų nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių, taip pat kai asmens duomenys reikalingi tyrimui ar kaip įrodymas civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje.

Duomenų tvarkymo tikslasDuomenų saugojimo terminas
Sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas, apskaitos reikalavimų vykdymasApskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti pirkimo duomenys saugomi 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.
Tiesioginė rinkodara ir dalyvavimas lojalumo programoseKol galioja sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas. Sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Terminai taikomi Bottlery ir Nespresso, nurodyti Bottlery ir Nespresso privatumo politikose www.bottlery.eu ir www.nespresso.lt.
Akcininkų, naudos gavėjų, valdymo organų, kitų organų ir jų narių asmens duomenų tvarkymas vidaus administravimo ir teisinių pareigų vykdymo tikslaisBendrovė šiuos duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tiek, kiek reikia šiuo tikslu.
Elektroninės prekybos vykdymasTaikomi terminai, nurodyti Bottlery ir Nespresso privatumo politikose www.bottlery.eu ir www.nespresso.lt .
Vaizdo stebėjimas siekiant apsaugoti turtąTaikomi terminai, nurodyti Bottlery ir Nespresso privatumo politikose www.bottlery.eu ir www.nespresso.lt.
Užklausų, prašymų ir skundų nagrinėjimas12 kalendorinių mėnesių nuo užklausos, prašymo ar skundo pateikimo dienos.
Renginių įamžinimas, organizavimas ir administravimasDarbuotojams skirtų renginių atveju asmens duomenys saugomi 3 metus nuo sutikimo davimo dienos arba kol galioja sutikimas. Jeigu duomenų tvarkymo teisinis pagrindas sutarties vykdymas, duomenų tvarkymo terminas toks, koks numatytas sutartyje. Kai asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, jie saugomi kol tęsiasi darbo santykiai.Kitų renginių atveju nuotraukos ir vaizdo įrašai saugomi 3 metus nuo sutikimo davimo dienos arba tol, kol galioja sutikimas. Jeigu duomenų tvarkymoteisinis pagrindas sutarties vykdymas, duomenųtvarkymo terminas toks, koks numatytas sutartyje. Kiti dalyvių asmens duomenys saugomi 6 mėnesius po renginio pabaigos, išskyrus atvejus, kai kitas terminas numatytas pranešime apie renginį.
Žaidimų, akcijų organizavimas ir administravimasPrizo priėmimo – perdavimo akte pateikti duomenys saugomi 10 metų nuo šio akto pasirašymo dienos. Kiti asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei terminas, per kurį galima apskųsti žaidimą ar akciją, pabaigos.
Atrankos į darbo vietą (-as) (praktikantus) vykdymas ir kandidatūros vertinimasJeigu teikdamas savo asmens duomenis asmuo nurodo darbo vietą, į kurią pageidauja kandidatuoti, ar praktikos pasiūlymą, kuris jį domina, jo asmens duomenys saugomi tol, kol vykdoma atranka dėl pasirinktos darbo vietos ar praktikos pasiūlymo.
Kandidatų į darbuotojus (praktikantus) duomenų bazės administravimas ir darbo (praktikos) pasiūlymų teikimas3 metai nuo sutikimo gavimo.
Įsiskolinimų išieškojimas kai nevykdomi įsipareigojimaiAsmens duomenys saugomi priminimų siuntimo laikotarpiu ir kol išieškoma skola, tais atvejais, kai skola išieškoma – sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pabaigos ir įsipareigojimų įvykdymo, skolos išieškojimo ar pažymos, kad skolos išieškoti nėra galimybės sudarymo.
Žinomumo skatinimas socialiniuose tinkluoseInformacija apie asmens duomenų saugojimo terminus pateikta socialinių tinklų privatumo politikose.
Slapukų naudojimasDuomenys saugomi laikantis slapukų sąraše nurodytų terminų.

5. Privatumo politikos nuostatų keitimas

Ši privatumo politika gali būti atnaujinama ir keičiama. Apie atnaujinimus ir pakeitimus informuojama pakeistą privatumo politikos tekstą skelbiant svetainėje www.mvgroup.eu.

Galioja nuo 2023-03-28