Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez spółki należące do grupy spółek MV GROUP – w jaki sposób gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe. Rozumiemy znaczenie ochrony danych osobowych, dlatego szanujemy prywatność naszych klientów i innych osób, których dane dotyczą (zwanych dalej Osobami, których dane dotyczą) i chronimy dane osobowe.

Grupa spółek MV GROUP składa się z MV Group Distribution, UAB; MV GROUP Production, AB; MV GROUP Asset Management, UAB; MV GROUP, UAB; MV GROUP Logistics, UAB; i innych spółek (informacje o wszystkich spółkach Grupy są dostępne na stronie www.mvgroup.eu/en/contacts), dalej wszystkie spółki grupy MV GROUP są łącznie określane jako MV GROUP, a każda z osobna jako Spółka lub Administrator Danych.

Administratorem danych osobowych użytkownika jest spółka należąca do MV GROUP, której użytkownik przekazał swoje dane osobowe w związku ze stosunkiem umownym między użytkownikiem lub w związku z usługami, z których użytkownik (lub podmiot prawny, którego jest przedstawicielem) zamierza korzystać, korzysta i/lub które determinują cel i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1. Cele, kategorie i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1.1. Zawieranie i realizacja umów z klientami, zgodność z wymogami rachunkowości

Podstawa prawna przetwarzania danychKategorie danych
Wykonanie umowy (art. 6 RODO) 1 (b) wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 RODO) 1 (c)Zawieranie i wykonywanie umów z klientami (osobami fizycznymi i prawnymi): imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i/lub numer telefonu klienta, jego pracownika lub przedstawiciela, data urodzenia lub krajowy numer identyfikacyjny, wnioski związane ze świadczeniem usług. W celu zawarcia i wykonania umów z osobami fizycznymi mogą być dodatkowo przetwarzane inne dane osobowe. Kategorie danych osobowych klienta, które są przetwarzane w konkretnym przypadku, zależą od charakteru zawartej i wykonywanej umowy. W każdym przypadku przetwarzana jest tylko taka ilość danych osobowych, jaka jest niezbędna do wykonania umowy lub do prawidłowego spełnienia wymogów prawnych. Zgodność z wymogami księgowymi: Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres i inne dane są przetwarzane podczas wystawiania faktur, jeśli klient tego zażąda. Podczas administrowania otrzymanymi fakturami przetwarzane są dane osobowe, które należy podać zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach prawa.

1.2. Marketing bezpośredni i udział w programach lojalnościowych

Podstawa prawna przetwarzania danychKategorie danych
Zgoda (art. 6 ust. 1(a) RODO) lub
uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1(f)) (jeśli są spełnione przesłanki przewidziane w ustawie o łączności elektronicznej)
Imię, nazwisko, data urodzenia, adres, miasto, numer telefonu, adres e-mail i inne dane. Przetwarzane są informacje o towarach zakupionych przez klientów, informacje o czasie zakupu i dostawy, kwocie zakupu, sposobie, częstotliwości zakupu, gdy informacje o treści marketingu bezpośredniego są przekazywane uczestnikom programu lojalnościowego lub gdy osoba wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach przeznaczonych dla uczestników programów lojalnościowych. Szczegółowe informacje na temat kategorii przetwarzanych danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Bottlery (www.bottlery.eu), Polityce prywatności Nespresso (www.nespresso.eu).

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie ofert i aktualności, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dostarczania Państwu ofert i informacji, takich jak ogólne biuletyny, informacje o ofertach, rabatach, promocjach, wyprzedażach od nas i naszych partnerów, zapraszania Państwa do udziału w promocjach, grach i konkursach, pytania o Państwa opinię na temat naszych usług i produktów itp. Oferty i informacje dostarczamy w wybrany przez Państwa sposób: np. pocztą elektroniczną, SMS-em.
W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania ofert i aktualności.

1.3. Przetwarzanie danych osobowych akcjonariuszy, beneficjentów, organów zarządzających, innych organów i ich członków do celów zarządzania wewnętrznego i wypełniania zobowiązań prawnych

Podstawa prawna przetwarzania danychKategorie danych
Zgodność z wymogami prawnymi (art. 6 RODO) 1 (c)Podczas wykonywania obowiązków związanych z dostarczaniem informacji o beneficjentach końcowych w podsystemie JANGIS Centrum Rejestrów Przedsiębiorstw Państwowych przetwarzane są następujące dane osobowe udziałowców i kierowników spółek: imię, nazwisko, krajowy numer identyfikacyjny. W takim przypadku przetwarzane są również następujące dane osobowe beneficjentów końcowych: nazwa państwa, nazwa (nazwy) kraju (krajów) zamieszkania do celów podatkowych, prawa własności i/lub kontroli beneficjenta oraz ich zakres. W przypadku beneficjenta pośredniego przetwarzane są dane wszystkich podmiotów prawnych, za pośrednictwem których podmiot prawny jest kontrolowany: nazwa, kod podmiotu prawnego, forma prawna, siedziba, dostępne prawa majątkowe i ich zakres.

Obowiązki prawne związane z zarządzaniem Spółką i innymi organami obejmują ich tworzenie, organizację ich działalności, zgłaszanie danych organów zarządzających Spółki i ich członków do rejestrów publicznych i rejestracji, zgodność z innymi wymogami prawnymi.

1.4. Realizacja umów w ramach handlu elektronicznego

Podstawa prawna przetwarzania danychKategorie danych
Wykonanie umowy (art. 6 RODO) 1 (b)Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres dostawy, podpis osoby odbierającej towar, data i godzina zakupu i dostawy, nazwy towarów, ilości, ceny zakupu i przyznane rabaty, sposób płatności za zakupy i informacje dotyczące płatności. Szczegółowe informacje na temat kategorii przetwarzanych danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Bottlery (www.bottlery.eu), Polityce prywatności Nespresso (www.nespresso.eu).

1.5. Nadzór wideo w celu ochrony mienia

Podstawa prawna przetwarzania danychKategorie danych
Uzasadniony interes w ochronie mienia (art. 6 RODO) 1 (f)Nagrania wideo, na których rejestrowane są osoby wchodzące w obszar nadzoru wideo

1.6. Obsługa i rozpatrywanie wniosków i skarg

Podstawa prawna przetwarzania danychKategorie danych
Wykonanie umowy (art. 6 RODO) 1 (b) wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 RODO) 1 (c)Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres miejsca zamieszkania, data urodzenia, treść wniosku: zdarzenie, którego dotyczy wniosek, jego okoliczności, data, miejsce, żądanie wnioskowdawcy, roszczenie lub opinia, produkt, inne informacje podane we wniosku; inne dokumenty i/lub dane dostarczone wraz z wniosekiem: np. dane dowodu zakupu, zdjęcia.

1.7. Rejestrowanie wydarzeń na zdjęciach i filmach

Podstawa prawna przetwarzania danychKategorie danych
Zgoda (art. 6 RODO) 1 (a) wykonanie umowy (art. 6 RODO) 1 (b) lub uzasadnione interesy w zakresie rozpowszechniania informacji o działalności spółki (art. 6 RODO) 1 (f)Zdjęcia, filmy osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez grupę spółek MV GROUP

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu rozpowszechniania informacji o działalności naszej firmy, zapewnienia możliwości uczestnictwa w naszych wydarzeniach oraz korzystania z ich wyników lub produktów.
Przetwarzamy dane osobowe, gdy użytkownik uczestniczy w wydarzeniach lub innych działaniach w naszych sklepach lub innych miejscach. Aby uniknąć możliwości bycia fotografowanym lub filmowanym, uczestnicy wydarzeń organizowanych przez grupę spółek MV GROUP mogą nie brać w nich udziału lub w inny sposób wyraźnie wyrazić swój sprzeciw.

1.8. Organizacja wydarzeń i zarządzanie nimi

Podstawa prawna przetwarzania danychKategorie danych
Zgoda (art. 6 RODO) 1 (a) wykonanie umowy (art. 6 RODO) 1 (b) wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 RODO) 1 (c) lub prawnie uzasadnione interesy (art. 6 RODO) 1 (f)Dane osobowe uczestników, w zakresie niezbędnym w związku z celem i wymogami prawnymi, zdjęcia i filmy zawierające uczestników wydarzeń

1.9. Organizacja gier, konkursów i promocji oraz zarządzanie nimi 

Podstawa prawna przetwarzania danychKategorie danych
Zgoda (art. 6 RODO) 1 (a) wykonanie umowy (art. 6 RODO) 1 (b) wypełnienie obowiązku prawnego  (art. 6 RODO) 1 (c) lub prawnie uzasadnione interesy (art. 6 RODO) 1 (f)Imię, nazwisko, dane kontaktowe, nazwa konta w sieciach społecznościowych, dane konta w sieciach społecznościowych, wiek, inne dane osobowe uczestników, o ile jest to konieczne ze względu na cel i wymogi prawne.

Podczas organizowania gier i promocji i administrowania nimi przetwarzane są dane osobowe uczestników. W przypadku spełniania wymogów księgowych prosimy o podanie danych osobowych w dokumentach potwierdzających wypłatę nagród. W razie potrzeby będziemy przetwarzać dane osobowe uczestników gier w celu obrony interesów przed sądem lub innymi instytucjami.

1.10. Selekcja na stanowiska pracy lub staże i ocena kandydatów, administrowanie bazą danych kandydatów do pracy (stażystów) i składanie ofert pracy.

Podstawa prawna przetwarzania danychKategorie danych
Zgoda (art. 6 RODO) 1 (a)Imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące miejsca zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, podnoszeniu kwalifikacji, kompetencjach, inne informacje, które osoba ubiegająca się o pracę podaje w swoim życiorysie (CV), liście motywacyjnym (jeśli został dostarczony) lub informacje zwrotne od pracodawców na temat osoby ubiegającej się o pracę (stażysty) lub rekomendacje w innych dokumentach aplikacyjnych osoby ubiegającej się o pracę: informacje o osobie przekazującej informację zwrotną lub rekomendację, jej dane kontaktowe, treść informacji zwrotnej lub rekomendacji, informacje o ocenie, inne informacje, w zakresie, w jakim jest to niezbędne w procesie selekcji na określone stanowisko pracy oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Otrzymujemy dane osobowe osób ubiegających się o pracę (stażystów) od osób ubiegających się o pracę (stażystów) lub od agencji rekrutacyjnych, portali internetowych zajmujących się poszukiwaniem pracy i/lub innych podmiotów świadczących usługi w zakresie poszukiwania pracy, selekcji i/lub pośrednictwa pracy.

1.11. Odzyskiwanie długów w przypadku niewykonania zobowiązania

Podstawa prawna przetwarzania danychKategorie danych
Uzasadnione interesy Administratora danych w celu odzyskania należności (art. 6 RODO) 1 (f)Dane osobowe dłużników, przedstawicieli osób prawnych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

1.12. Podnoszenie świadomości w sieciach społecznościowych

Informacje podawane przez użytkownika na koncie Facebook lub LinkedIn grupy spółek MV GROUP lub należącej do niej Spółki (w tym wiadomości, korzystanie z funkcji „Lubię to“ i „Obserwuj“ oraz inne komunikaty) lub otrzymywane podczas odwiedzania tych kont w sieciach Facebook lub LinkedIn są kontrolowane przez administratora sieci społecznościowej, dlatego zalecamy zapoznanie się z informacjami o ochronie prywatności administratorów sieci społecznościowych. Administrując kontem, grupa spółek MV GROUP lub Spółka, która do niej należy, wybiera odpowiednie ustawienia, biorąc pod uwagę grupę docelową oraz cele zarządzania i promocji działalności. Administrator sieci społecznościowej może ograniczać możliwość zmiany niektórych ustawień, zapewniając możliwość utworzenia konta, i dlatego też nie mamy wpływu na to, jakie informacje o użytkowniku będzie gromadził administrator sieci społecznościowej.

Co do zasady, administrator sieci społecznościowej przetwarza dane osobowe użytkownika w celach przez siebie określonych, w oparciu o swoją politykę prywatności. Jednakże, gdy użytkownik korzysta z sieci społecznościowej, komunikuje się z grupą spółek MV GROUP lub należącą do niej Spółką w sieci społecznościowej, odwiedza konto w sieci społecznościowej lub śledzi posty w sieci społecznościowej, Spółka otrzymuje informacje o użytkowniku. Ilość otrzymanych danych zależy od wybranych przez nas ustawień konta, umów z administratorem sieci społecznościowej dotyczących zamawiania dodatkowych usług, plików cookie ustawionych przez administratora sieci społecznościowej.

Polityka prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Polityka prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/policy

Podstawa prawna przetwarzania danychKategorie danych
Uzasadnione interesy w celu podnoszenia świadomości (art. 6 RODO) 1 (f) zgoda (art. 6 RODO) 1 (a)Wiadomości, korzystanie z funkcji „Lubię to“, „Obserwuj“, inne informacje udostępniane na profilach w sieciach społecznościowych.

1.13. Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są tworzone automatycznie podczas przeglądania naszej strony internetowej i są przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze lub telefonie komórkowym). Pliki cookie są wykorzystywane do tego, aby strona internetowa działała lepiej i wydajniej.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce plików cookie na stronie internetowej.

1.14. Przetwarzanie danych osobowych do innych celów

Spółki należące do grupy spółek MV GROUP mogą również przetwarzać dane osobowe w innych celach, które są określone w Polityce prywatności udostępnionej na stronie internetowej danej spółki należącej do grupy spółek MV GROUP.

Na podobnej zasadzie, dla każdego konkretnego celu Spółka należąca do grupy spółek MV GROUP może przetwarzać inne kategorie danych osobowych niż określone w niniejszej Polityce prywatności. W takim przypadku priorytetowo traktowane są informacje zawarte w polityce prywatności danej  Spółki należącej do grupy spółek MV GROUP.

2. Skąd otrzymujemy dane osobowe i w jakich przypadkach je przekazujemy?

W większości przypadków dane osobowe są przekazywane bezpośrednio przez Osobę, której dane dotyczą. W niektórych przypadkach możemy otrzymywać dane osobowe od stron trzecich, takich jak agencje rekrutacyjne, portale internetowe poświęcone poszukiwaniu pracy i/lub inne podmioty świadczące usługi w zakresie poszukiwania pracy, selekcji i/lub pośrednictwa.

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane instytucjom państwowym i samorządowym oraz innym osobom pełniącym funkcje przypisane im z mocy prawa, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Przekazujemy dane osobowe na żądanie lub w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Przekazywanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, handlu elektronicznego i uczestnictwa w programach lojalnościowych

W przypadkach, w których jest to konieczne do realizacji odpowiednich celów, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane następującym stronom trzecim:

Przekazywanie danych osobowych do celów rekrutacji i oceny kandydatów, administrowania bazą danych kandydatów do pracy i składania ofert pracy.

Możemy przekazywać dane osobowe stronom trzecim, gdy jest to konieczne do realizacji określonego celu, dla którego przetwarzamy dane osobowe. Mogą to być strony trzecie, które świadczą nam usługi związane z selekcją, oceną kandydatów i administracją wewnętrzną (dostawcy oprogramowania baz danych, dostawcy administracji baz danych, centra danych, dostawcy usług hostingowych i usług w chmurze itp.)

Gdy Spółka przetwarza dane osobowe w celu selekcji na stanowiska pracy lub staże, Spółka może również przekazywać dane osobowe osób ubiegających się o pracę lub stażystów innym spółkom z grupy spółek, do której należy Spółka, jeżeli uczestniczą one w procesach oceny kandydatów na stanowiska  kierownicze lub stażystów. Gdy Spółka przetwarza dane osobowe w bazie danych kandydatów w celach administracyjnych, Spółka może przekazać dane osobowe kandydata do pracy lub stażysty innym spółkom z grupy spółek, do której należy Spółka, jeżeli kandydatura danej osoby może być odpowiednia do podjęcia pracy w tych spółkach lub odbycia stażu w tych spółkach.

Jeśli dane osobowe są przekazywane w trakcie selekcji na stanowiska pracy w firmach zlokalizowanych za granicą (w innych krajach UE) lub w ramach administrowania danymi kandydatów do pracy w bazie danych firm zlokalizowanych za granicą, mogą one zostać przekazane firmom zlokalizowanym za granicą, które poszukują pracowników na stanowiska pracy.

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w ramach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane mogą być jednak przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy, gdy takie przekazanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów oraz prawidłowego świadczenia usług. W takim przypadku podejmowane są kroki w celu zapewnienia, że wszelkie przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się we właściwy sposób oraz że prawa do prywatności osób, których dane dotyczą, są maksymalnie chronione. Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy podlega wymogom rozdziału V RODO.

3. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą, i w jaki sposób można z nich skorzystać?

Jūs turiteUżytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi osobowymi oraz sposobem ich przetwarzania, żądania sprostowania, uzupełnienia lub zniszczenia podanych danych osobowych, a także zaprzestania ich przetwarzania (odwołania zgody). Przysługuje mu również prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.ada.lt) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Informacje o sposobie realizacji tych praw są przekazywane na adres e-mail administratora danych osobowych:

Administrator danychAdres e-mail
MV Group Distribution, UAB
MV GROUP Production, AB; grupa spółek ALITA, AB; MV GROUP Asset Management, UAB; MV GROUP, UAB
MV GROUP Logistics, UAB

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez okres nie dłuższy niż wymagają tego cele przetwarzania danych lub przepisy prawa, jeśli przewidują one dłuższy okres przechowywania. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej niż wskazano, jeśli jest to przewidziane w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne, aby firma mogła bronić się przed żądaniami, roszczeniami lub pozwami wniesionymi przeciwko niej, a także gdy dane osobowe są potrzebne do dochodzenia lub jako dowód w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub karnym.

Cel przetwarzania danychTermin przetwarzania danych
Zawieranie i realizacja umów z klientami, zgodność z wymogami rachunkowościDokumenty księgowe i podatkowe są przechowywane zgodnie z wymogami prawa przez okres określony w przepisach. Inne dane dotyczące zakupów są przechowywane przez 5 lat od daty transakcji zakupu.
Marketing bezpośredni i udział w programach lojalnościowychDo czasu obowiązywania Państwa zgody na otrzymywanie ofert i aktualności. Możemy przechowywać Państwa zgodę i dowód na to przez dłuższy czas, jeśli będzie to niezbędne do obrony przed roszczeniami, żądaniami lub pozwami wniesionymi przeciwko nam.
Terminy mające zastosowanie do Bottlery i Nespresso są określone w politykach prywatności Bottlery i Nespresso www.bottlery.eu i www.nespresso.lt .
Przetwarzanie danych osobowych akcjonariuszy, beneficjentów, organów zarządzających, innych organów i ich członków do celów zarządzania wewnętrznego i wypełniania zobowiązań prawnych.Nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania danych lub przepisy prawa, z uwzględnieniem przewidzianych w nich terminów.
Realizacja umów w ramach handlu elektronicznegoObowiązują warunki określone w Polityce prywatności Bottlery i Nespresso www.bottlery.eu i www.nespresso.lt.
Nadzór wideo w celu ochrony mieniaObowiązują warunki określone w Polityce prywatności Bottlery i Nespresso www.bottlery.eu i www.nespresso.lt.
Obsługa zapytań, wniosków i skarg12 miesięcy kalendarzowych od daty zapytania, wniosku lub skargi.
Rejestrowanie, organizowanie wydarzeń  i administrowanie nimiW przypadku wydarzeń dla pracowników dane osobowe są przechowywane przez 3 lata od daty wyrażenia zgody lub tak długo, jak zgoda jest ważna. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, termin przetwarzania danych jest taki, jak przewidziany w umowie. Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu, są one przechowywane tak długo, jak długo trwa stosunek pracy. W przypadku innych wydarzeń zdjęcia i filmy są przechowywane przez 3 lata od daty wyrażenia zgody lub tak długo, jak zgoda jest ważna. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, okres przetwarzania danych jest zgodny z umową. Inne dane osobowe uczestników są przechowywane przez 6 miesięcy po zakończeniu wydarzenia, chyba że w powiadomieniu o wydarzeniu podano inny termin.
Organizacja gier i promocji oraz administrowanie nimiDane podane w akcie przekazania – przyjęcia nagrody są przechowywane przez 10 lat od daty podpisania tego aktu. Inne dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym możliwe jest odwołanie się od wyników gry lub promocji.
Przeprowadzanie selekcji na stanowiska pracy (staże) i ocena kandydatówJeżeli podając swoje dane osobowe, dana osoba wskaże stanowisko pracy, o  które chce się ubiegać, lub ofertę stażu, która ją interesuje, jej dane osobowe są przechowywane do czasu dokonania wyboru na wybrane stanowisko pracy lub ofertę stażu.
Administrowanie bazą danych kandydatów do pracy (stażystów) i dostarczanie ofert pracy (staży).3 lata po otrzymaniu zgody.
Odzyskiwanie długów w przypadku niewywiązania się ze zobowiązańDane osobowe są przechowywane przez okres wysyłania upomnień oraz w trakcie windykacji należności, w przypadku windykacji należności – przez okres obowiązywania umowy oraz 10 lat po zakończeniu obowiązywania umowy i wypełnieniu zobowiązań, windykacji należności lub wydaniu zaświadczenia o braku możliwości windykacji należności.
Podnoszenie świadomości w sieciach społecznościowychInformacje o ograniczeniach czasowych przechowywania danych osobowych znajdują się w politykach prywatności sieci społecznościowych.
Korzystanie z plików cookieDane są przechowywane zgodnie z limitami czasowymi określonymi na liście plików cookie.

5. Modyfikacja Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana i modyfikowana. Informacje o aktualizacjach i modyfikacjach są przekazywane poprzez opublikowanie zmienionego tekstu Polityki prywatności na stronie internetowej www.mvgroup.eu.

Obowiązuje od 28.03.2023 r.