Patvirtinta uždarosios akcinės bendrovės „Mineraliniai vandenys“
generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 

Uždaroji akcinė bendrovė „Mineraliniai vandenys“

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO TAISYKLĖS

1. TIKSLAI, TAIKYMAS IR NUORODOS

1.1.         Uždarosios akcinės bendrovės „Mineraliniai vandenys“ (toliau – Bendrovė) Informacijos apie pažeidimus teikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta informacijos apie pažeidimus Bendrovėje veikiančiu vidiniu kanalu teikimo, pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo, nagrinėjimo ir asmens informavimo tvarka.

1.2.         Šios Taisyklės nustato tvarką dėl pranešimų teikimo apie pažeidimus dėl:

1.2.1.     pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

1.2.2.     pavojaus aplinkai;

1.2.3.     kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

1.2.4.     neteisėtos veiklos finansavimo;

1.2.5.     neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

1.2.6.     neteisėtu būdu įgyto turto;

1.2.7.     padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

1.2.8.     kitų pažeidimų.

1.3.         Bendrovės darbuotojai savo veikloje privalo laikytis Taisyklėse nurodytų reikalavimų ir nuostatų. 

2.     SĄVOKOS

2.1.         Darbuotojas – asmuo, dirbantis Bendrovėje pagal darbo sutartį.

2.2.         Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą – asmuo, kuris kompetentingam subjektui pateikia informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, su kuriais jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, paslaugų teikimo, rangos, praktikos ir pan.).

2.3.         Kompetentingas subjektas – Bendrovės vadovo įsakymu paskirtų Bendrovės darbuotojų ar įgaliotų asmenų grupė, kuri administruoja vidinį kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, ir atlieka kitas teisės aktuose bei Taisyklėse numatytas funkcijas.

2.4.         Pažeidimas – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, nusižengimas, pažeidimas ar grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kurį pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Bendrove.

2.5.         Vidinis kanalas – Bendrovėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka sukurtas kanalas, kuriuo teikiama ir tiriama informacija apie Pažeidimus. 

2.6.         Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3.     INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

3.1.         Bendrovėje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

3.2.         Kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą Bendrovėje vidiniu kanalu ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

3.3.         Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Pranešimą apie pažeidimą (Priedas Nr. 1) arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta informacija: 

3.3.1.     kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

3.3.2.     sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

3.3.3.     pranešimą teikiančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;

3.3.4.     jei įmanoma, kartu turi būti pateikti bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius, taip pat pranešime asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

3.4.         Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Bendrovėje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

3.4.1.     tiesiogiai atvykęs į Bendrovę adresu: Aukštaičių g. 7, LT 11341 Vilnius;

3.4.2.     atsiųsdamas pranešimą šių Taisyklių 3.4.1. punkte nurodytu adresu paštu, po adresu nurodant „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI“;

3.4.3.     atsiųsdamas pranešimą Bendrovės elektroninio pašto adresu: pranesk@mvgroup.eu .

4.     PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS 

4.1.         Informaciją apie pažeidimą priima ir užregistruoja Kompetentingas subjektas.

4.2.         Informacija apie pažeidimą, gauta Bendrovėje kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Taisyklėse, neregistruojama ir nedelsiant persiunčiama Taisyklėse nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiųsta elektroniniu paštu informacija apie pažeidimą turi būti nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas ištrinta.

4.3.         Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

4.4.         Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

4.4.1.     to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

4.4.2.     asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

4.5.         Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, jeigu ją pateikęs asmuo to pageidauja, nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.

4.6.         Esant poreikiui Kompetentingas subjektas pažeidimo tyrimui gali pasitelkti kitus Bendrovės darbuotojus ir (ar) siūlyti Bendrovės vadovui sudaryti asmenų grupę pažeidimui tirti. Šiame punkte nurodytais atvejais Kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumą.

4.7.         Bendrovės darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, ir privalo pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimą (Priedas Nr. 2) bei įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims. 

4.8.         Bendrovės darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

5.     INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

5.1.         Vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą kompetentingas subjektas nedelsdamas imasi ją vertinti ir priima vieną iš šių sprendimų:

5.1.1.     nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

5.1.2.     jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

5.1.3.     nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:

5.1.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

5.1.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

5.1.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama. 

5.2.         Kompetentingas subjektas per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Jeigu priimamas sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą, turi būti nurodyti tokio sprendimo motyvai.

5.3.         Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Jeigu pažeidimo tyrimo metu buvo nustatytas pažeidimo faktas, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims. 

5.4.         Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Bendrovėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją teisės aktuose numatyta tvarka ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

6.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1.         Kompetentingas subjektas teikia konsultacijas Bendrovės darbuotojams Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo klausimais, padeda užtikrinti vidinių kanalų Bendrovėje įdiegimą ir veikimą.

6.2.         Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir Bendrovės vadovui pateikia informaciją apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal šias Taisykles.

6.3.         Už Taisyklių laikymosi priežiūrą ir jose numatytų reikalavimų vykdymo kontrolę bei periodišką, ne rečiau nei kartą per 1 (vienus) metus Taisyklių peržiūrėjimą atsakingas Kompetentingas subjektas, kuris esant poreikiui inicijuoja Taisyklių pakeitimus.

Atsisiųsti pranešimo apie pažeidimą formą